Vsebine za organizatorje

Pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti vsako leto sodeluje vse več slovenskih občin, ki na takšen način v svoja okolja uvajajo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja prometa. Občinam je v pomoč širok nabor gradiv in preizkušenih aktivnosti, ki jih lahko izvajajo same ali v sodelovanju z drugimi občinami. Aktivnosti spodbujajo promocijo, izobraževanje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja ter spodbujajo preizkušanje in uvedbo trajnih prometnih ukrepov.

Gradivo obsega naslednje vsebine:Pristopna listina ETM 2017 za lokalne skupnosti

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2017, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati nacionalni koordinatorki ETM mag. Poloni Demšar Mitrovič (Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana) na polona.demsar-mitrovic@gov.si.

Grafična podoba ETMUvodni dogodek

Letos sta Ministrstvo za infrastrukturo in Slovenska platforma za trajnostno mobilnost zaradi prepletanja številnih vsebin, s katerimi se spodbuja trajnostno mobilnost v slovenskih občinah, pripravila prvo nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti. Na konferenci so spregovorili tuji in domači strokovnjaki, udeleženci pa so sodelovali tudi v tematskih delavnicah o ukrepih na področju parkiranja v ETM, o izzivih in rešitvah upravljanja parkiranja ter o spremljanju kakovosti Celostnih prometnih strategij, ki jih v Sloveniji pripravlja več kot šestdeset občin.


Program


Delavnice


FotografijeVideoZaključni dogodek

Fotografije


Datoteke

VideoAktivnosti za vrtce, osnovne šole in srednje šole


Vrtci

Igra ''Beli zajček''. Občine naj v vse vrtce pošljejo poziv za izvedbo igre v času ETM in povezavo na gradiva.
Po zaključku aktivnosti občine zberejo rezultate (število in nazivi sodelujočih vrtcev, čas izvajanja igre, število sodelujočih otrok, vtisi vzgojiteljic / otrok / staršev, fotodokumentacija) in jih posredujejo nacionalni koordinatorki ETM.
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za vzgojitelje v vrtcih, dostopnem na naslednjem spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/priročnik/vrtci.pdf.


Osnovne šole

Igra ''Prometna kača''. Pred izvedbo igre se obrnite na nacionalno koordinatorko igre Katjo Karba iz Sinergije. Koordinator zbira rezultate izvajanja igre, odgovoril pa vam bo tudi na morebitna dodatna vprašanja. Izvedba igre je povezana z nekaj stroški (izdelava igralnega transparenta, nakup oziroma tisk nalepk).
Predlagamo, da občina kot organizator aktivnosti izdela enega ali več igralnih transparentov in nekaj kompletov nalepk, nato pa paket osnovnih gradiv kroži med šolami v občini (igralni transparent, če je pravilno izdelan, je možno uporabiti večkrat). Šole naj med seboj tekmujejo, občina pa lahko aktivnosti nameni tudi kakšne nagrade. Rezultate izvajanja igre, primerjavo med šolami in učinek igre naj občina zbere in posreduje mag. Sebastianu Toplaku ter jih predstavi v okviru naslednjega ETM.
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za učitelje v osnovnih šolah, dostopnem na spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/priročnik/osnovne-šole.pdf.


Srednje šole

Natečaj za dijake ali tekmovanje za srednje šole. Občina lahko organizira natečaj in/ali tekmovanje med šolami znotraj občine, lahko pa se poveže z drugimi občinami, s katerimi skupaj organizirajo medobčinsko ali regionalno aktivnost. Za pomoč pri izvedbi se lahko v aktivnost vključi katero izmed občinskih društev, Zvezo prijateljev mladine, nevladno organizacijo, in podobno. Občina naj sestavi ocenjevalno komisijo za izbor najboljših, lahko se predvidijo tudi nagrade. V primeru medobčinskih tekmovanj se komisija sestavi enakovredno iz predstavnikov vseh sodelujočih občin.
Po zaključku aktivnosti naj se pripravi poročilo z izbranimi izdelki (sodelujoče občine in šole, število dijakov in učiteljev, čas izvedbe aktivnosti, izdelki, fotodokumentacija), ki se ga posreduje nacionalni koordinatorki ETM.
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za učitelje v srednjih šolah, dostopnem na spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/priročnik/srednje-šole.pdf.


PR

Do pričetka: dni ur min s

Z mladimi o trajnostni mobilnosti

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Več si preberite v programu (PDF)