Tema za leto 2022

 

Tema za leto 2022

Kaj pomeni sporočilo »Trajnostno povezani«?
Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Prav zato pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Ali me moja občina vključuje v načrtovanje in odločanje glede razvoja prometa?
Vključenost najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja je znak, da moja občina področje prometa razvija na način, ki koristi vsem. Takšen pristop vsebuje soodločanje pri vseh ključnih spremembah in zagotavlja slišanost argumentov vseh skupin prebivalcev.

Ali moja občina razvija prometni sistem, ki je za skupnost najučinkovitejši in finančno najsmotrnejši?
Izkušnje naprednih mest so pokazale, da je s širšega družbenega vidika finančno najbolj nevzdržno slediti strategiji rasti motornega prometa. Prav ta ima tudi številne negativne učinke, katerih stroškov pa v večini občin niti ne upoštevajo niti ne zaračunavajo. Zato uspešne občine veliko več pozornosti namenjajo naložbam v alternative motornemu prometu, ki so se izkazale kot ekonomsko veliko bolj racionalne.

Kako uspešna je moja občina pri nagovarjanju podnebnih sprememb?
Doseči zmanjševanje emisij in predvsem zmanjšati vpliv prometa na podnebne spremembe je prioriteta vsake skupnosti, tudi Slovenije kot države. Napredne občine zato že danes krepijo okolju prijazne alternative cestnemu motornemu prometu in jih povezujejo v sodoben potovalni sistem, ki omogoča enostavne prestope

 

 

Loader